komunikaty
Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzić z niego ścieki?


UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. należy złożyć pisemny wniosek w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1) Termin wydania warunków wynosi 14 dni od daty rejestracji wniosku, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni. Do wniosku o warunki należy załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową nieruchomości w skali 1:500.
 
UZGADNIANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 
Uzgodnienie projektów budowlanych sieci, przyłączy i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych następuje na pisemny wniosek projektanta lub inwestora po złożeniu projektów do Przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni.Do projektu należy dołączyć wypełniony dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wnioski o uzgodnienie projektów należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1.
 
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
 
W celu wykonania przyłącza należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1). Przyłącza do posesji realizowane są na koszt i staraniem właściciela posesji.
 
Do realizacji przyłączy konieczne są:

  • projekt budowlany przyłączy wykonany przez uprawnionego projektanta wraz z opinią z narady koordynacyjnej wydaną przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach  (jeśli jest wymagana) i uzgodniony w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach;
  • zgoda zarządcy drogi w przypadku wejścia z robotami w pas drogowy.

Realizację przyłączy można zlecić Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach lub firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót budowlanych w branży wodociągowo - kanalizacyjnej po uzyskaniu zgody naszego Przedsiębiorstwa. Przyłącza należy wykonywać zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym.
 

 

Włączenia przyłączy do sieci wodociągowej jak i kanału sanitarnego wykonuje bezwzględnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na pisemny wniosek-zlecenie.

 

Wykonanie przyłączy należy pisemnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1) celem dokonania odbioru końcowego przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przy Stanowisku Nr 2.

 


 

  • Zapisz się do newslettera