Regulamin świadczenia usługi „Powiadomienia SMS/EMAIL

Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS/EMAIL"


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS/EMAIL (zwanych dalej "Usługą").
 2. Usługodawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka. z o.o. w Starachowicach ul. Iglasta 5 zwana dalej "Usługodawcą".
 3. Każda osoba, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Powiadomienia SMS/EMAIL wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem").
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS/EMAIL są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS/EMAIL.
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym Powiadomienia SMS/EMAIL polega na wypełnieniu Oświadczenia on-line dostępnego na stronie www.pwik.starachowice.pl lub dostarczenie wypełnionego Oświadczenia SMS/EMAIL do Usługodawcy.
 3. Odbiorcy usług, którzy zawarli umowę z Usługodawcą posługując się innym numerem niż numer PESEL rejestrują się do świadczenia usługi wyłącznie poprzez złożenie stosownego wniosku w formie papierowej.
 4. Podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji nie skutkuje uruchomieniem usługi.
 5. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS/EMAIL.
 6. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wypełnieniu Oświadczenia on-line dostępnego na stronie www.pwik.starachowice.pl lub dostarczeniu wypełnionego Oświadczenia SMS/EMAIL do Usługodawcy.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na koszt wiadomości SMS wysłanej pod wskazany numer, który zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora (roaming).
 8. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego/adresu email poprzez wypełnienie Oświadczenia SMS/EMAIL on-line dostępnego na stronie www.pwik.starachowice.pl lub dostarczenie wypełnionego Oświadczenia SMS/EMAIL do Usługodawcy.

§ 3 Przesyłane treści

 1. Usługodawca będzie przesyłał Użytkownikowi informacje związane z realizacją umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków lub realizacją zlecenia.
 2. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.)

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji Usługi.
 3. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 4. Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i prawo do ich poprawiania.
 5. Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz dostawców Internetu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych/dostawcy Internetu odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
 2. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania konta email i szkody tym spowodowane,
 3. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć,
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 2. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.pwik.starachowice.pl.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.
 4. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy.
 7. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS/EMAIL obowiązuje od dnia 1.09.2018 r.
 • Zapisz się do newslettera