Ceny za wodę i ścieki 12.12.2017r.-09.06.2018r.

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki w 2018 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że:

- na podstawie Uchwały Nr XII/22/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 listopada 2017 roku, Uchwały Nr XLV/265/2017 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 listopada 2017 roku oraz na podstawie Art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566)

- na podstawie  Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 328, 1566)

wchodzą w życie następujące stawki opłat za wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz następujące stawki za odprowadzone ścieki – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock.

Tabela 1. Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

J.m.

cena/stawka

netto

VAT 8%

razem

1

2

3

4

5

6

I.

 

1.

OPŁATY ZALEŻNE OD ILOŚCI

Woda z ujęcia Trębowiec

  1. gospodarstwa domowe

 

 

zł/m3

 

 

3,48

 

 

0,28

 

 

3,76

  1. pozostali odbiorcy

zł/m3

3,52

0,28

3,80

2.

Woda z ujęcia Rataje-Wielka Wieś

  1. gospodarstwa domowe

 

zł/m3

 

4,53

 

0,36

 

4,89

 

  1. pozostali odbiorcy

zł/m3

4,74

0,38

5,12

4.

Woda na cele publiczne:

  1. Ujęcie Trębowiec
  2. Ujęcia Rataje-Wielka Wieś

zł/m3

 

3,48

4,53

 

0,28

0,36

 

3,76

4,89

 

II.

 

1.

 

OPŁATY  STAŁE

 

Stawka opłaty abonamentowej.

 

zł/odbiorcę/m-c

(odczyt co 1 m-c)

 

7,76

 

0,62

 

8,38

zł/odbiorcę/m-c (odczyt co3 m-ce)

 

2,59

 

0,21

 

2,80

 

 

 

 

w rozliczeniach

na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych

norm zużycia

wody.

 

 

1 m-c

3,55

0,28

3,83

 

3 m-ce

1,18

0,09

1,27

Cena za odebrane ścieki:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

J.m.

Cena / stawka

netto

VAT 8%

razem

1

2

3

4

5

6

1.

Ścieki z sieci kanalizacyjnej

Starachowice, Mirzec, Wąchock – Oczyszczalnia Starachowice

  1. gospodarstwa domowe

 

 

 

zł/m3

 

 

 

6,45

 

 

 

0,52

 

 

 

6,97

 

  1. pozostali odbiorcy

 

zł/m3

 

6,45

 

0,52

 

6,97

 

Tabela 2. Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych:

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

netto

0

1

2

1.

Biochemiczne Zapotrzebowanie tlenu - BZT5

10,30

2.

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - CHZT

6,20

3.

Zawiesiny

3,00

4.

Substancje rozpuszczone

1,90

5.

Chlorki

1,90

6.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

180,50

 

7.

 

Azot ogólny:

 

a) od 90 do 120 mg N/l

9,80

b) >120 mg N/l

16,40

8.

Azot amonowy:

 

a) od 60 do 90 mg NH4/l

6,20

b) >90 mg NH4/l

10,30

9.

Azot azotynowy

10,30

10.

Fosfor ogólny

16,40

11.

Chrom ogólny

270,70

12.

Cynk

270,70

13.

Kadm

451,10

14.

Miedź

337,20

15.

Nikiel

337,20

16.

Ołów

337,20

17.

Węglowodory ropopochodne

180,50

18.

Odczyn pH i temperatura

wg tabeli 3

                                                                                                                                 

Tabela 3. Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków:

L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn. miary

Wartość opłaty

 

 

 

netto

0

1

2

3

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

0,50

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  0.5 do 1.5  pH

m3

1,30

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  1.5 do 2.5  pH

m3

2,60

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  2.5 i więcej pH

m3

5,00

5

Temperatura wyższa o mniej niż 5o C

m3

0,30

6

Temperatura wyższa o więcej niż 5o C

m3

0,50

 

Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 2 w kolumnie 2 i tabeli 3 w kolumnie 3 dolicza się podatek od towarów i  usług (VAT) w obowiązującej wysokości – 8%.

W tabelach 2 i 3 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków.  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z tym Spółka ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych, Spółka naliczała będzie opłaty
za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2017 roku Ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. 2017, poz. 2180) stawki opłat za wodę i ścieki na terenie działania przedsiębiorstwa będą obowiązywać, w podanej wyżej wysokości, od 12 grudnia 2017 roku do 9 czerwca 2018 roku.

PREZES  ZARZĄDU

  • Zapisz się do newslettera