Ceny za wodę i ścieki od 22.08.2018r.

Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki od dnia 22.08.2018r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że:

- na podstawie decyzji z dnia 17.07.2018r. nr WA.RET.070.1.439.3.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikowanej w dniu 14.08.2018r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- na podstawie  art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j., Dz. U. z 2018r., poz. 1152)

wchodzą w życie od dnia 22.08.2018r. następujące stawki opłat za wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec, Wąchock, Pawłów, Iłża oraz następujące stawki za odprowadzone ścieki – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec, Wąchock, Suchedniów, Iłża.

Wchodzące w życie zmiany dotyczą wzrostu o 1 gr netto ceny 1 m3 wody z ujęcia Trębowiec oraz obniżenia ceny wody z ujęć Wielka Wieś i Rataje o 21 gr netto za 1 m3 dla gospodarstw domowych i 22 gr netto za 1 m3 wody dla pozostałych odbiorców. Natomiast ceny ścieków dla wszystkich odbiorców ulegają zmniejszeniu o 18 gr netto za każdy 1m³ ścieków. W związku z tym, łączne ceny taryfowe dla wody i ścieków z ujęcia Trębowiec ulegają zmniejszeniu o 17 gr netto, zaś z ujęć Wielka Wieś i Rataje od 39 do 40 gr.

 

Lp. WODA / Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
Taryfowa grupa odbiorców  usług Rodzaj cen
W okresie od 22.08.2018r. do 21.08.2019r.  W okresie od 22.08.2019r. do 21.08.2020r.  W okresie od 22.08.2020r. do 21.08.2021r. 
1 W1  -cena wody zł/m3 3,49 3,52 3,65
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 7,77 7,77 7,77
2 W2 -cena wody zł/m3 3,49 3,52 3,65
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 2,59 2,59 2,59
3 W3 -cena wody zł/m3 3,49 3,52 3,65
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 3,57 3,57 3,57
4 W4 -cena wody zł/m3 3,49 3,52 3,65
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 1,19 1,19 1,19
5 W5 -cena wody zł/m3 3,53 3,57 3,7
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 7,77 7,77 7,77
6 W6 -cena wody zł/m3 3,53 3,57 3,7
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 2,59 2,59 2,59
7 W7 -cena wody zł/m3 3,53 3,57 3,7
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 3,57 3,57 3,57
8 W8 -cena wody zł/m3 3,53 3,57 3,7
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 1,19 1,19 1,19
9 W9 -cena wody zł/m3 4,32 4,37 4,44
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 7,77 7,77 7,77
10 W10 -cena wody zł/m3 4,32 4,37 4,44
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 2,59 2,59 2,59
11 W11 -cena wody zł/m3 4,32 4,37 4,44
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 3,57 3,57 3,57
12 W12 -cena wody zł/m3 4,32 4,37 4,44
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 1,19 1,19 1,19
13 W13 -cena wody zł/m3 4,52 4,57 4,64
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 7,77 7,77 7,77
14 W14 -cena wody zł/m3 4,52 4,57 4,64
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 2,59 2,59 2,59
15 W15 -cena wody zł/m3 4,52 4,57 4,64
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 3,57 3,57 3,57
16 W16 -cena wody zł/m3 4,52 4,57 4,64
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odb. 1,19 1,19 1,19

 

 

Lp. ŚCIEKI / Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)
Taryfowa grupa odbiorców  usług Rodzaj cen
W okresie od 22.08.2018r. do 21.08.2019r. W okresie od 22.08.2019r. do 21.08.2020r. W okresie od 22.08.2020r. do 21.08.2021r.
1. OŚ1 -cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3 6,27 6,33 6,47
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odbiorca 0,00 0 0
2. OŚ2 -cena usługi odprowadzania ścieków zł/m3 6,27 6,33 6,47
-stawka opłaty abonamentowej zł/m-c/odbiorca 0,00 0 0

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości – 8%.

 

Taryfowe grupy odbiorców usług:

 

Woda

W1 - Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe rozliczani

na podstawie odczytu wodomierza  - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 1 m-c

W2 - Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe rozliczani

 na podstawie odczytu wodomierza - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 3 m-ce,

W3 - Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, dla których

woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 1 m-c,

W4 - Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, dla których

woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe oraz gminy za ilość wody zużytej na cele

przeciwpożarowe ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 3 m-ce,

W5 - Pozostali odbiorcy opomiarowani - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 1 m-c,

W6 - Pozostali odbiorcy opomiarowani - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 3 m-ce,

W7 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

- ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 1 m-c,

W8 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 - ujęcie Trębowiec, rozliczenie co 3 m-ce,

W9 - Odbiorcy opomiarowani, dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe

- ujęcie Rataje - W.Wieś, rozliczenie co 1 m-c ,

WIO - Odbiorcy opomiarowani, dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe

- ujęcie Rataje - W.Wieś, rozliczenie co 3 m-ce,

W11 - Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, 

dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe - ujęcie Rataje, W.Wieś, rozliczenie co 1 m-c,

W12 - Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno-bytowe oraz gmina za ilość wody

zużytej na cele przeciwpożarowe - ujęcie Rataje - W.Wieś, rozliczenie 3 m-ce,

W13 - Pozostali odbiorcy opomiarowani - ujęcie Rataje - W. Wieś, rozliczenie co 1 m-c,

W14 - Pozostali odbiorcy opomiarowani - ujęcie Rataje - W. Wieś, rozliczenie co 3 m-ce,

W15 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

- ujęcie Rataje - W. Wieś, rozliczenie co 1 m-c,

W16 - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia

wody - ujęcie Rataje - W. Wieś, rozliczenie co 3 m-ce,

 

Ścieki

OŚ1. Gospodarstwa domowe

OŚ 2. Pozostali odbiorcy.

 

Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych na okres od 22.08.2018r. do 21.08.2021r.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

netto

0

1

2

1.

Biochemiczne Zapotrzebowanie tlenu - BZT5

10,30

2.

Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu - CHZT

6,20

3.

Zawiesiny

3,00

4.

Substancje rozpuszczone

1,90

5.

Chlorki

1,90

6.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

180,50

 

7.

 

Azot ogólny:

 

a) od 90 do 120 mg N/l

9,80

b) >120 mg N/l

16,40

8.

Azot amonowy:

 

a) od 60 do 90 mg NH4/l

6,20

b) >90 mg NH4/l

10,30

9.

Azot azotynowy

10,30

10.

Fosfor ogólny

16,40

11.

Chrom ogólny

270,70

12.

Cynk

270,70

13.

Kadm

451,10

14.

Miedź

337,20

15.

Nikiel

337,20

16.

Ołów

337,20

17.

Węglowodory ropopochodne

180,50

18.

Odczyn pH i temperatura

wg tabeli 3

 

Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków.

L.p.

Wielkość przekroczenia

Jedn. miary

Wartość opłaty

 

 

 

netto

0

1

2

3

1

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0.5 pH

m3

0,50

2

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  0.5 do 1.5  pH

m3

1,30

3

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  1.5 do 2.5  pH

m3

2,60

4

odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o  2.5 i więcej pH

m3

5,00

5

Temperatura wyższa o mniej niż 5o C

m3

0,30

6

Temperatura wyższa o więcej niż 5o C

m3

0,50

 

Prezes Zarządu PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach.

 

  • Zapisz się do newslettera