Zasady rozliczeń

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70).


Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawienie faktury za wodę i ścieki wykonywane jest przez Spółkę co 1 - 3 miesiące (okres obrachunkowy). W przypadku okresowego braku możliwości odczytu wodomierza , ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy a gdy nie jest to możliwe,  to na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy.  Rozliczenie za rzeczywiście zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi przy najbliższym odczytaniu wskazań wodomierza przez inkasenta.
 

W przypadku unieruchomienia wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W przypadku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen. Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

 

Według definicji podanej w ustawie urządzeniem pomiarowym jest przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym. W razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej Spółki,. Ponieważ urządzenia pomiarowe stosowane są bardzo rzadko, w praktyce ilość odprowadzonych z nieruchomości ścieków ustalana jest na podstawie ilości pobranej wody, zmierzonej przez wodomierz.

 

Ilość odprowadzonych ścieków może być też ustalana jako równa ilości wody pobranej, pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z przepisami ustawy w przypadku zamontowania na koszt odbiorcy wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej, np. podlewania ogrodu.

Należności za wodę i ścieki ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
Sposób wyliczenia faktury VAT, wystawianej indywidualnie dla każdego punktu świadczenia usługi::
•    ilość m3 wody i(lub) ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto, co stanowi wartość sprzedaży netto,
•    stawkę opłaty abonamentowej (w zł/okres rozliczeniowy),
•    od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualnie 8%),
•    do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i otrzymuje się wartość sprzedaży brutto.


Faktury za wodę i ścieki wystawiane są
1)    przez inkasentów Przedsiębiorstwa i doręczane osobiście Odbiorcom usług lub
2)    w  Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta i przesyłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez Odbiorcę adres

 

  • Zapisz się do newslettera