Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

 

 

 

 

 

 

 

 

   W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucją Wdrażającą, a Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Celem strategicznym rozpoczętego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów. Zadanie inwestycyjne modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków będzie realizowane w oparciu o zweryfikowany wniosek o dofinansowanie – przy obecnie wiadomych uprzednich błędnych założeniach, które w trakcie analiz zostały radykalnie zmienione, w uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu
„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.
od prawej: Anna Żeber – Prokurent Spółki, Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice,
Ryszard Gliwiński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 

  • Zapisz się do newslettera