komunikaty
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja części osadowo - biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2017.06.05

Rysunek do pytani nr 4 (Pytan i wyjaśnien 5)
Pytania i wyjaśnienia SIWZ (5)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.07.2017 r - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Pytania i wyjaśnienia SIWZ (4)
Zalacznik nr 7 Edytowalna wersja formularza JEDZ MODYFIKACJA
Pytania i wyjaśnienia SIWZ (3)
Pytania i wyjaśnienia SIWZ (2)
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 13.07.2017 - zmiana terminu składania ofert
Zmiana SIWZ Z 12.07.2017
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 12.07.2017
Protokół ustaleń w sprawie zakwalifikowania zagrożenia wybuchem obiektów OS
Instrukcja bezpieczenstwa pożarowego oczyszczalni ścieków
Cennik usług laboratoryjnych
Przedmiary w wersji edytowalnej
Zmiana ogłoszenia nr 1 TED 30.06.2017
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Zmiana SIWZ
Pytania i wyjaśnienia SIWZ (1)
Ogłoszenie o zamowieniu 2017/S 109-220568
Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - IDW
Część II SIWZ - Wzór umowy
Część III SIWZ - Dokumentacja projektowa strona tyt.
Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków
Załącznik Nr 7 standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
STWiOR - cz1
STWiOR - cz2
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz1
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz2
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz3
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz4
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz5
Dokumentacja pierwotna (2015r) - cz6
Aneksy do dokumentacji pierwotnej (2017r)
Decyzje i Pozwolenia
  • Zapisz się do newslettera