2022.12.19 - Ogłoszenie dot. współpracy z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, z siedzibą przy ul. Iglastej 5, 27-200 Starachowice, nawiąże współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05.

Warunki zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 257).

Na podstawie wymienionych wyżej, ustabilizowane komunalne osady ściekowe stosować można:

 • W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;
 • Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
 • Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Grunty, na których będzie zagospodarowany ustabilizowany komunalny osad ściekowy do celów rolniczych, NIE MOGĄ BYĆ:

 • Gruntami, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • Gruntami przeznaczonymi pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 • Gruntami wykorzystywanymi na pastwiska i łąki;
 • Gruntami wykorzystywanymi do upraw pod osłonami;
 • Gruntami na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • Gruntami na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na pdst. art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258);
 • Gruntami bezpośrednio przylegającymi do brzegów jezior i cieków w pasie 50 m;
 • Gruntami na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;
 • Gruntami na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • Gruntami o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • Gruntami rolnymi o spadku przekraczającym 10%;
 • Gruntami na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
 • Gruntami na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • Gruntami na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności.

Ubiegający się o osad do rolniczego zagospodarowania powinien spełniać następujące warunki:

 • Powinien być właścicielem lub dzierżawcą wpisanym do rejestru gruntów jako „władający powierzchnią ziemi”;
 • Posiadać sprzęt umożliwiający zagospodarowanie osadów na polu – przeoranie z glebą musi nastąpić nie później niż do następnego dnia po przetransportowaniu.

Postępowanie składać się będzie z następujących etapów:

 1. Zgłaszanie wykonawców władających powierzchnią ziemi.
 2. Kwalifikacja gruntów pod kątem spełnienia warunków przydatności przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach.
 3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, na zgłoszonych gruntach.

Warunki zgłoszenia:

 • Każdy władający powierzchnią ziemi musi wypełnić i przekazać osobiście* lub mailowo** Wniosek Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), Oświadczenie (Załącznik nr 2) oraz Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3).

*Wniosek Zgłoszeniowy powinien być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, na urządzeniu elektronicznym zawierającym program zdolny otworzyć pobrany plik lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem);

**W przypadku składania Wniosku Zgłoszeniowego drogą mailową, należy złożyć wniosek pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, w postaci pliku opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • Ogłoszenie oraz Załączniki w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania na stronie internetowej PWIK w zakładce: Aktualności
 • Zgłaszający posiada status „władającego powierzchnią ziemi”, na której będą stosowane ustabilizowane komunalne osady ściekowe, w myśl art. 3 pkt 44 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W przypadku, gdy Zgłaszający nie jest jednocześnie jej właścicielem, wraz z Wnioskiem Zgłoszeniowym wymagana jest aktualna Umowa dzierżawy gruntów rolnych, aktualny wypis z rejestru gruntów oraz zgoda właściciela ziemi na stosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na jego gruncie.

 • Wraz z Wnioskiem Zgłoszeniowym zgłaszający przekazuje aktualne wypisy z rejestru gruntów dla działek wyznaczonych do zagospodarowania osadów (w przypadku kopii wypis rejestru gruntów powinien być potwierdzony za zgodność z oryginałem).
 • Warunkiem pozyskania do stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych jest podpisanie porozumienia dotyczącego usługi odbioru odpadu o kodzie 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zapewnia:

 • Wykonanie niezbędnych analiz gleb przeznaczonych do zagospodarowania, analiz partii osadów oraz opracowanie instrukcji wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Wykonawcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów, w szczególności:
  • badania osadu ściekowego,
  • wyliczenie dawki komunalnych osadów ściekowych dla określonej powierzchni gruntu,
  • badania warunków fizykochemicznych zgłoszonych punktów,
 • Załadunek komunalnych osadów ściekowych.
 • Transport komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), zgłoszone grunty zostaną przebadane pod kątem spełnienia warunków fizykochemicznych. Ostateczna powierzchnia działek, na których zostaną zastosowane komunalne osady ściekowe będzie uzależniona od uzyskanych wyników badań.

Termin składania wniosków:

 • W przypadku chęci stosowania osadów wiosną – do 31 stycznia
 • W przypadku chęci stosowania osadów jesienią – do 30 czerwca

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

Kopertę należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach,

ul. Iglasta 5

27-200 Starachowice

Wniosek zgłoszeniowy – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych lub za pomocą e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl z tytułem wiadomości: Wniosek zgłoszeniowy – rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Osoby do kontaktu:

Pacek Robert              – tel. 41 274 64 45, e-mail: r.pacek@pwik.starachowice.pl

Czech Katarzyna        – tel. 41 274 64 45, e-mail: k.czech@pwik.starachowice.pl

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Wniosek Zgłoszeniowy
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
 3. Załącznik nr 3 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zobacz również
 • Zapisz się do newslettera