komunikaty
Opis projektu

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany będzie w znacznej części z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Inwestycja finansowana jest w części z dotacji unijnej oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Wartość Projektu wynosi: 33 919 006,48 zł brutto.

Wartość dofinansowania NFOŚiGW wynosi: 17 579 972,86 zł.

Wkład ze środków własnych: 9 996 455,17 zł.

Inwestycja dotyczy części osadowo-biogazowej oczyszczalni. Tym niemniej w zakresie tej inwestycji znajduje się wykonanie kontenerowej stacji zlewczej ścieków SZS oraz „przepinka” jednego z kanałów doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Zasadniczy zakres planowanych robót to budowa szeregu nowych obiektów w części osadowo-biogazowej oraz modernizacja kilku istniejących.

W ramach zakresu rzeczowego projektu zostaną wybudowane/przebudowane/zakupione:

 1. Dwie zamknięte komory fermentacyjne „ZKF” o łącznej pojemności 5000m³, komory żelbetowe, ocieplone, z mieszadłami dwuwirnikowymi, ujściem gazu, wziernikiem, zaworem bezpieczeństwa, łapaczem piany, rurociągami technicznymi i sondami pomiarowymi. Dla obu komór zostanie wybudowana wspólna klatka schodowa o konstrukcji stalowej;
 2. Maszynownia komór fermentacyjnych „MKF”;
 3. Zbiornik osadu przefermentowanego „ZOP” – przebudowana zostanie istniejąca komora fermentacyjna;
 4. Stacja odwadniania osadu „SOO” – wyposażona w instalację do odwadniania osadu, urządzenia do wapnowania osadu;
 5. Stanowisko załadunku osadu „SZO” – wiata dla kontenerów do gromadzenia odwodnionego osadu;
 6. Magazyny osadu odwodnionego „MOO” – dwie zadaszone wiaty o konstrukcji stalowej i betonowej posadzce;
 7. Odsiarczalnia biogazu „OB” – kontener z blachy nierdzewnej, wydajność 250m³/h;
 8. Zbiornik biogazu „ZB” – powłokowy zbiornik ciśnieniowy o powierzchni czynnej 1000m³, wyposażony w wentylatory powietrza;
 9. Wentylatornia biogazu „WB” – dwa wentylatory biogazu o nominalnej wydajności 200m³/godzin zadaszone wiat;
 10. Pochodnia do spalania nadmiaru biogazu „PB” o wydajności 250m³/godzin, stalowa wieża o wysokości 7,2 m;
 11. Waga samochodowa „WS” do ważenia samochodów wywożących osad z oczyszczalni, waga o udźwigu nominalnym 40.000kg z pomostem;
 12. Stacja zlewcza ścieków „SZS” o wymiarach 2,6/1,6m;
 13. Zagęszczacz grawitacyjny „ZG” – obiekt zostanie zaadaptowany dla nowej linii ściekowej;
 14. Zbiornik osadu surowego „ZOS” – obiekt zostanie zmodernizowany, przewidywana jest zabudowa mieszadła i nowych pomp;
 15. Stacja kogeneracji z kotłowni „SKK” – murowany budynek o powierzchni użytkowej 75,6m² i kubaturze 546m³, wyposażony w agregat kogeneracyjny do produkcji energii elektrycznej z biogazu o mocy cieplnej 315 kW, kocioł gazowy 250 kW;
 16. Sieci i instalacje technologiczne;
 17. Sieć gazowa od zamkniętych komór fermentacyjnych „ZKF” do zbiornika gazu i stacji kogeneracji z kotłownią, oraz do pochodni spalania nadmiaru gazu;
 18. Przyłącze CO do sieci miejskiej;
 19. Sieć wodociągowa dla obiektów technologicznych ciągu przeróbki osadów;
 20. Sieć kanalizacyjna dla obiektów technologicznych ciągu przeróbki osadów;
 21. Sieć technologiczna transportu osadów do urządzeń ciągu przeróbki osadów;
 22. Sieć cieplna dla obiektów i urządzeń ciągu przeróbki osadów;
 23. Drogi, place i dojścia do obiektów ciągu przeróbki osadów;
 24. Wodociąg do sieci magistralnej do oczyszczalni ścieków;
 25. Przebudowa/remont kanału dopływowego (10m) z zamontowaniem zastawek kanałowych.
  Celem strategicznym rozpoczętego przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów.
 • Zapisz się do newslettera