Umowy - woda i ścieki

ZAWIERANIE UMÓW Z ODBIORCAMI
 
Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


  Zasady ogólne zawierania umów o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków:

 • Umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zawierane są w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1 i 2.
 • Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą – Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, a Odbiorcą usług.
 • Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do którego ma być dostarczana woda i (lub) z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
 • Umowa na dostarczanie wody lub dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jest zawierana po odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego  lub wodociągowego   i kanalizacyjnego na pisemny wniosek odbiorcy po uprzednim odbiorze technicznym wymienionych wyżej przyłączy. Po podpisaniu umowy następuje otwarcie przyłącza wodociągowego.
 • W przypadku przedłożenia przedsiębiorstwu dokumentu włączenia do sieci kanalizacyjnej, przyszły odbiorca otrzymuje informacje, że powinien dostarczyć w terminie 3 miesięcy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapę geodezyjną) przyłącza kanalizacyjnego, wówczas zostanie zawarta umowa w zakresie odprowadzenia ścieków. Do upływu tego okresu przedsiębiorstwo fakturuje usługę odprowadzania ścieków. Dostarczenie przedsiębiorstwu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapy geodezyjną), spowoduje odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego i po złożonym pisemnym wniosku nastąpi zawarcie umowy w zakresie odprowadzania ścieków. W przypadku niedostarczenia przedsiębiorstwu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapy geodezyjną) w terminie 3 miesięcy, zamykane jest przyłącze kanalizacyjne.
 • Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, obowiązującym Przedsiębiorstwo, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.
 • Pobór wody z urządzeń wodociągowych lub odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółki bez zawarcia umowy na piśmie jest nielegalne i podlega karze grzywny.

 Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków należy w Dziale  Sprzedaży i Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa przedłożyć:

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki,
 • dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej wraz z upoważnieniem potwierdzonym przez notariusza) do zawarcia umowy.

Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powinny dodatkowo przedłożyć:

 • osoby fizyczne - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON,
 • osoby prawne - odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS lub rejestru handlowego, decyzję nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze REGON.
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości przedłożyć należy również protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości (obiektu), potwierdzony przez obie strony, zawierający m. in.: dane następcy prawnego, odczyt wskazania wodomierza na dzień przekazania (przejęcia) nieruchomości (obiektu) oraz ewentualne uwagi do stanu technicznego wodomierza.

 

Opis dokumentów

 Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości:

 • Aktualny "Odpis zwykły Księgi Wieczystej", dotyczący nieruchomości (wydaje właściwy sąd rejonowy lub jest dostępny bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości albo  
 • Aktualny "Wykaz właścicieli i władających wraz z działkami, użytkami i KW", dotyczący nieruchomości (wydaje właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego  albo
 • Aktualne : Akt notarialny, akt własności, postanowienie sądu itp.

 Osoby uprawnione lub upoważnione do zawarcia umowy:

 • właściciel,
 • współwłaściciel, użytkownik (wieczysty), dzierżawca, najemca - jeżeli zostali upoważnieni przez właściciela lub współwłaścicieli posiadających większość udziałów,
 • zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez współwłaścicieli posiadających większość udziałów (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub osoba upoważniona (wyznaczona) sądownie,
 • osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.


 Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera, w szczególności postanowienia dotyczące:

 • ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków  ich świadczenia;
 • sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;
 • praw i obowiązków stron umowy;
 • warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;
 • procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
 • ustaleń zawartych w zezwoleniu obowiązującym Przedsiębiorstwo
 • okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
 2. Uchwała nr 1/III/2006 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów                            i Kanalizacji w Starachowicach z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2006r., Nr 98, poz. 1227.)
 • Zapisz się do newslettera