Informacje ogólne

Laboratorium  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach istnieje od ponad 40 lat jako jeden z działów Spółki. Swoją siedzibę ma na terenie Oczyszczalni ścieków w Starachowicach przy ul. Bocznej 42.

 

W ramach wewnętrznej działalności Spółki Laboratorium prowadzi:

  • kontrolę jakości wody pitnej dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
  • kontrolę procesu technologicznego na ujęciach wody w Trębowcu i Ratajach oraz oczyszczalniach ścieków w Trębowcu i Starachowicach
  • kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych,

dając tym samym obiektywne dowody, że jakość wody produkowanej i dostarczanej konsumentom przez PWiK w Starachowicach spełnia wymagania przepisów prawnych, a ścieki oczyszczone w Spółce są odprowadzane do środowiska zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i nie stanowią dla niego zagrożenia.

 

Ponadto Laboratorium świadczy usługi dla klientów zewnętrznych indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie badania wody, ścieków i osadów, dbając o najwyższą jakość tych usług, a co za tym idzie o satysfakcję swoich klientów.

UWAGA! Od grudnia 2021 roku posiadamy akredytację na oznaczanie indeksu oleju mineralnego (węglowodorów ropopochodnych) w wodzie i ściekach.

Laboratorium wykonuje badania w zakresie: parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych wody pitnej i wód powierzchniowych oraz  fizykochemicznych ścieków, osadów, wód opadowych. Badania te wykonywane są w oparciu o polskie i międzynarodowe normy bądź własne sprawdzone i udokumentowane procedury badawcze.

Laboratorium posiada wysoko wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem, który stale doskonali swoje umiejętności, poszerza wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach, gwarantując tym samym wykonywanie badań rzetelnie i w sposób bezstronny.

Wysoka jakości oferowanych badań Laboratorium zapewniona jest przez uzyskanie w marcu 2008 roku certyfikatu akredytacji PCA (nr certyfikatu AB 1012), ciągłe doskonalenie metod i technik badawczych przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości/ porównaniach międzylaboratoryjnych potwierdzających kompetencje techniczne pracowników.

Laboratorium posiada wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.grudnia 2017 w sprawie jakości wody do spożycia pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach dot. zatwierdzenia Laboratorium w zakresie wykonywanych badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych wody do spożycia przez ludzi.

  • Zapisz się do newslettera