Rys historyczny

- 1950 rok -
Zostało powołane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach na bazie istniejących od 1924r. wodociągów komunalnych i przemysłowych przy ówczesnych Starachowickich Zakładach Górniczych, przejmując do obsługi urządzenia i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne eksploatowane wcześniej przez miejscowy przemysł metalurgiczny, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po wojnie miasto weszło w nowy okres swego istnienia bardzo zniszczone. Bezwzględna działalność okupanta zniszczyła bowiem podstawy gospodarki, oświaty i kultury. Straty ludności polskiej Starachowic wynosiły około 3 tysiące osób. Spis powszechny ludności z lutego 1946 r. wykazał 18569 mieszkańców w mieście. Pierwsze wykonane prace na rzecz miasta, to uruchomienie wodociągów, elektrowni i odbudowa mostów. W fabryce podjęto produkcję dla potrzeb rolnictwa i budownictwa. Od 1946 do 1968 roku nastąpiło podwojenie się liczby mieszkańców. Podstawą rozbudowy Starachowic była decyzja z 1948 r. o zlokalizowaniu Fabryki Samochodów Ciężarowych. W mieście nastąpił rozwój przemysłu metalurgicznego, drzewnego, spożywczego oraz ceramicznego. Miasto otrzymało nowoczesną infrastrukturę kanalizację, wodociągi, gazyfikację i dobrze rozwiniętą sieć drogową.


W latach międzywojennych dla potrzeb rozwijającego się ośrodka przemysłu maszynowego i metalurgicznego zrealizowano ujecie wody ze zbiornika na rzece Kamiennej, stacje uzdatniania wody z przepompownią oraz wybudowano łącznie 33 km sieci wodociągowych i 13 km sieci kanalizacyjnych. Woda wykorzystywana była dla potrzeb przemysłowych, a w niewielkim stopniu dla mieszkańców osiedli przyzakładowych. Ścieki odprowadzano do rzeki Kamiennej za pośrednictwem prowizorycznej oczyszczalni mechanicznej. W takim zakresie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zostały przyjęte po II wojnie światowej przez gospodarkę miejską a następnie przekazane pod zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Potrzeby dynamicznie rozwijającego się miasta i przemysłu dyktowały konieczność przyspieszonej rozbudowy w zakresie wodociągowo –kanalizacyjnym. W pierwszej kolejności przeprowadzono modernizację przestarzałych, częściowo zdewastowanych obiektów stacji wodociągowej przy ujęciu powierzchniowym. Po oczyszczeniu zbiornika i przebudowie urządzeń piętrzących wybudowano budynek dla nowego ujęcia brzegowego. Jednocześnie budowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne w głównych ulicach miasta przy znacznym udziale tzw. czynów społecznych mieszkańców miasta. Uporządkowanie całokształtu miejskiej gospodarki wodno-ściekowej wymagało podjęcia poważnych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zapewnienia mieszkańcom miasta dobrej wody pitnej jak również odprowadzania i oczyszczania ścieków.

- 1958 rok -
Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na wodę, stale pogarszającą się jakość wód powierzchniowych w rzece Kamiennej oraz wahania wydajności ujęcia związane z różnicą wodostanów na rzece w ciągu roku, przystąpiono do poszukiwań wód podziemnych. W 1958 roku odkryto duże zasoby wody głębinowej w rejonie Trębowca, oddalonego o 12 km od Starachowic.

- 1962 r. -
Z inicjatywy przedsiębiorstwa była realizowana i przekazana do użytku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia miejska o wydajności 9,5 tys. m3 / dobę, rozbudowana w 1971r. do przepustowości 15,4 tys.  m3 / dobę. Ponadto wybudowano główne sieci kolektorów doprowadzających ścieki do oczyszczalni. Inwestycje te pozwoliły na rozwiązanie problemu degradacji rzeki Kamiennej w rejonie miasta.

- 1966 r. -
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji utworzyło Bazę Zakładu Gazu bezprzewodowego, który przekazano do Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 1969 roku.

- 1967 r. -
Rozpoczęto budowę ujęcia wody w Trębowcu.

- lata 1967-1974 -
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadziło działalność patronacką udzielając pomocy przy porządkowaniu zaniedbanej gospodarki wodno-ściekowej w szeregu miastach województwa kieleckiego m.in. Opatów, Opoczno, Sandomierz, Iłża, Stąporków, Lipsko, Ćmielów i Zawichost.

- 1973 r. -
W maju przy ujęciu powierzchniowym uruchomiono stację fluorkowania wody jako pierwszą w województwie kieleckim a jedną z nielicznych w kraju, stosującą profilaktykę fluorową dla zahamowania rozwoju próchnicy zębów. Problem fluorkowania wody został rozwiązany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we własnym zakresie przy udziale czynu społecznego pracowników.
W październiku przekazano do użytku dwie studnie głębinowe, przewód dosyłowy do miasta oraz przepompownię i zbiorniki wyrównawcze na Majówce z zapleczem administracyjno- technicznym.

- maj 1974 r. -
Utworzono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, działające na terenie miast: Starachowice, Skarżysko, Iłża, Końskie, Opoczno, Szydłowiec, Stąporków, Przedbórz i Wierzbica. Powołanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach spowodowało wydzielenie z wielobranżowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej samodzielnych jednostek eksploatacyjnych wodociągów – kanalizacyjnych na terenie miast. W ramach swojej działalności Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dokonało uporządkowania spraw organizacyjno – eksploatacyjnych, a jednocześnie inicjowało realizację koniecznych inwestycji na bazie opracowanych programów rozwoju branży wodociągowo – kanalizacyjnej.

-1975 r. -
Zakończono nakreślony w latach pięćdziesiątych etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście, co stworzyło warunki dla dalszego prawidłowego rozwoju infrastruktury miejskiej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. Wyniki działalności przedsiębiorstwa osiągnięte do roku 1975 zadecydowały o zajęciu I –go miejsca we współzawodnictwie międzyzakładowym w ramach Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Kielcach. Za całokształt działalności do 1975 roku Prezydium Wolność Równość Niepodległość w Kielcach przyznało Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji zbiorową odznakę „Za zasługi dla Kielecczyzny”.

- 1976 r. -
Oddano do eksploatacji trzy studnie na ujęciu Trębowiec wraz ze stacją uzdatniania wody i zakładowym budynkiem mieszkalnym. We wrześniu 1976 roku włączono zakłady w Starachowicach w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego podległymi mu do końca roku 1986 Oddziałami wodociągowo – kanalizacyjnymi w Skarżysku i Suchedniowie. Zakład Starachowice eksploatował ujęcie wody pitnej w Trębowcu, w skład którego wchodziło siedem studni głębinowych oraz ujęcie powierzchniowe wody, 314,6 km sieci wodociągowej, 119,3 km sieci kanalizacyjnej, 3 672 przyłączy wody do budynków mieszkalnych i 1 132  przyłączy kanalizacji sanitarnej. Około 96% mieszkańców Starachowic korzystało z wodociągu. Od marca 1983 woda z ujęcia powierzchniowego wykorzystywana była dla potrzeb przemysłu tj. Fabryki Samochodów Ciężarowych w ilości ok. 9 tys. m3 / dobę.

- 1983 r. -
Oddano do użytku przepompownię ścieków dla prawobrzeżnej części miasta.

 - 1985 r. -
Została zmodernizowana  Oczyszczalnia miejska dzięki czemu uzuskała wydajność 25 tys.m3 / dobę.

- 1991 r. -
Powszechna komunalizacja państwowego majątku spowodowała istotne przeorientowanie organizacyjne w sferze działalności wodociągowo-kanalizacyjnej (od 1976 r  . Przedsiębiorstwo było zakładem eksploatacyjnym w strukturze Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach). Z inicjatywy gminy Starachowice utworzony został Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, skupiający oprócz Starachowic trzy ościenne gminy: Mirzec, Brody i Wąchock. Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji  to ponadgminna jednostka samorządowa, której celem było wspólne wykonywanie w imieniu gmin zadań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków oraz koordynowania i realizacji branżowych zamierzeń inwestycyjnych. Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji stanowiło czternastu przedstawicieli gmin, w tym ośmiu przedstawicieli z gminy Starachowice.         

- 1998 r. -
W ramach restrukturyzacji działalności gospodarczej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zwane dalej Spółką, prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, na podstawie Umowy Spółki z dnia 13.11.1997r.
Spółka została utworzona przez cztery gminy:
• Starachowice
•  Mirzec
•  Brody
• Wąchock
• oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000139930 w Sądzie Rejonowym w Kielcach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 lutego 1998r. Faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej przypada na dzień 1 czerwca 1998r.- na dzień wystawienia pierwszej faktury.

 

Biurowiec ul. Iglasta

Budynek PWIK ul. Iglasta

Pompownia Majówka ul. Iglasta

  • Zapisz się do newslettera