Opis projektu Nr C (2004) 5309 z dnia 16.12.2004 roku

PROJEKT
„Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach"

 

Uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności decyzją Komisji Europejskiej Nr C (2004) 5309 z dnia 16.12.2004 roku.
Jest jednym z 22 pierwszych ( i jedyny z regionu Świętokrzyskiego) projektów  zatwierdzonych  w Polsce w ramach Funduszu Spójności

Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w latach 2005-2009

  • Planowany koszt projektu- 19 998 000 €,
  • W tym dofinansowanie unijne 13 072 726 € (68%)

Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

 

Historia projektu

• Październik 2002 - pozytywna ocena projektu przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Wnioskodawcą był Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

• 2003 - zatwierdzenie projektu przez Ministerstwo Środowiska

• Marzec 2004 - wybór PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach na przyszłego beneficjenta środków Funduszu Spójności

• Sierpień 2004 - wniosek Ministerstwa Gospodarki i Pracy do Komisji Europejskiej o przyznanie pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”

• 16 grudzień 2004 - decyzja Komisji Europejskiej nr C (2004) 5309 mówiąca o 68 –procentowym dofinansowaniu do Projektu z Funduszu Spójności

• Marzec 2005 - powołanie V-ce prezesa zarządu PWiK Henryka Tomaszewskiego na Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO)

• Lipiec 2005 - kontrola przed realizacyjna mająca na celu sprawdzenie stanu gotowości beneficjenta do przyjęcia dotacji unijnej i realizacji projektu Funduszu Spójności przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

• Październik 2005 - powołanie Pana Jarosława Łyczkowskiego – Prezesa Zarządu PWiK Spółka z o.o. na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu na miejsce Pana Henryka Tomaszewskiego

• 12 lipiec 2006 - uroczyste podpisanie umowy w ramach Projektu 2004/PL/16/C/PE/020 dotyczącej kontraktu nr 1 – „Świadczenie usług Inżyniera dla Projektu” z Wykonawcą – Konsorcjum firm w składzie: Scott Wilson Ltd. Sp. z o.o., Komplet Inwest s.j., Halcrow Group Limited

• 24 listopad 2006 - podpisanie umowy z firmą SOCOTEC POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy

w ramach pełnienia pomocy technicznej dla JRP

• 31 stycznia 2007 - podpisanie umowy kredytu preferencyjnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie w wysokości 28 451 790,00 zł z przeznaczeniem środków na dofinansowanie projektu

• Luty 2007 - zmiana na stanowisku Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO – objęcie funkcji przez Pana Roberta Pastuszkę jako Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO oraz powołanie Pana Henryka Tomaszewskiego jako zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – Vice MAO

• 11 kwiecień 2007 - podpisanie umowy kontraktowej nr 2004/PL/16/C/PE/020-05 pod nazwą „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec – SW Majówka” na wykonanie 9,1 km nowej magistrali wodociągowej oraz przebudowę ponad 1,5 km gazociągu z Zakładem Instalacyjnym Wod.- Kan. CO i Gaz Jan Orczyk

• 27 lipiec 2007 - podpisanie umowy kontraktowej nr 2004/PL/16/C/PE/020-04 pod nazwą „Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka” z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą firmą „INTROL” S.A.

• 23 listopad 2007 - potwierdzenie przez Komisję Europejską wypełnienia warunku szczególnego określonego w art.10(1) Decyzji KE C(2004) dotyczącego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektu umożliwiającego otrzymanie dotacji unijnych

• 30 czerwiec 2008 - podpisanie umowy kontraktowej nr 2004/PL/16/C/PE/020-02 pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starachowicach” z liderem konsorcjum „HYDROBUDOWA POLSKA S.A.” obejmującej projektowanie oraz wykonanie robót modernizacji i rozbudowy oczyszczalni

• 20 listopad 2008 - przekazanie do NFOŚiGW przez Spółkę „Wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej” wraz z „Aktualizacją Studium Wykonalności” dla Projektu Funduszu Spójności z propozycją przesunięcia terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2010r.

• 25 listopad 2008 - podpisanie kontraktu na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Starachowice z Zakładem Instalacyjnym Wod.-Kan. Co i Gaz Jan Orczyk (Zadanie Nr 03/1) oraz na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mirzec z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMONT Sp. z o.o. (Zadanie 03/3)

• 27 listopad 2008 - podpisanie umowy kontraktowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąchock z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ELTAR” Spółka z o.o.

• 04 grudzień 2008 - złożenie wniosku przez PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie nieumarzalnej pożyczki inwestycyjnej

• 21 styczeń 2009 - przyjęcie przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Programu Pomocy finansowej dla projektów z przekroczeniami kosztów, realizowanych w ramach Funduszu Spójności (ISPA/FS) – perspektywa 2000 2006’’ do kwoty 57 534 000,00 PLN dla Projektu „Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w Starachowicach”. Pożyczka została udzielona od lutego 2009r. do grudnia 2028r.

• 29 styczeń 2009 - zatwierdzenie Decyzji Zarządu przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie pożyczki

• 23 marzec 2009 - przepięcie starego wodociągu na nowy wybudowany w ramach zadania 05 „Budowa magistrali wodociągowej SUW Trębowiec – SW Majówka”

• 6 lipiec 2009 - podpisanie umów na realizację II etapu budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Mirzec. Inwestycję podzielono na dwa zadania. Wykonawcą pierwszej części została firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie natomiast wykonawcą drugiej części – firma EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie

• 11 sierpień 2009 - podpisanie kontraktu na realizację II etapu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice” z Wykonawcą Zakładem Instalacyjnym Wod. – Kan. CO i GAZ Janem Orczykiem

• 17 czerwiec 2009 – zakończenie prac modernizacyjnych pompowni Majówka

• 30 wrzesień 2009 – zakończenie prac związanych z modernizacją ujęcia wody „Trębowiec” ze stacją uzdatniania wody

• 19 październik 2009 - potwierdzenie przez Komisję Europejską zarejestrowania wniosku o zmianę Decyzji w zakresie wydłużenia okresu realizacji Projektu do 31 grudnia 2010 roku

• Grudzień 2009

- Zakończenie prac związanych z realizacją Zadania 03/1 I etapu „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice” oraz oddanie przez Wykonawcę Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. CO i Gaz Jan Orczyk do użytku 13 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej z trzema pompowniami

- Zakończenie prac związanych z realizacją Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock” oraz oddanie przez Wykonawcę firmę Eltar Sp. z o.o. 12 kilometrów sieci z czterema pompowniami

- Zakończenie prac związanych z realizacją Kontraktu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec” oraz oddanie przez Wykonawcę firmę Budomont Sp. z o.o. 30 kilometrów sieci z sześcioma pompowniami

• 31 maj 2010 - zakończenie prac związanych z realizacją II etapu Zadania 03/1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice” oraz oddanie przez Wykonawcę Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. CO i Gaz Jan Orczyk do użytku 3,5 km sieci kanalizacyjnej z trzema pompowniami.

• 13 grudzień 2010 - decyzja Komisji Europejskiej uwzględniająca wniosek Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach z dnia 19 października 2009 roku zmieniająca decyzję K(2004)5309 i uwzględniająca wszystkie prośby zawarte we wniosku tj. wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2010 roku, zmiana zakresu rzeczowego oraz podwyższenie kwoty wypłat zrealizowanych na zaliczkę i wszystkie płatności pośrednie z 80 do 90%.

• 31 grudzień 2010 - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Mircu wykonywanej w ramach II etapu Zadania 03/3.

- Pierwsza część realizowana przez firmę SKANSKA S.A. obejmowała wybudowanie i oddanie do użytku blisko 40 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej oraz 16 przepompowni ścieków

- Za realizację drugiej części odpowiedzialna była firma EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A., która wybudowała sieć kanalizacyjną o długości blisko 26 kilometrów oraz 6 pompowni.

• 17 marzec 2011 - decyzja Komisji Europejskiej nr K(2011)1903 zmieniająca decyzję K(2004)5309 zatwierdzająca wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30 czerwca 2011 roku. Wniosek umotywowany był opóźnieniami w realizacji prac wynikającymi z uwarunkowań pogodowych tj. ulewnych opadów deszczu, które spowodowały podtopienia na terenie, na którym realizowany był Projekt.

• 12 maj 2011 – pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach oraz zakończenie Kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

Cele projektu

•Osiągnięcie standardów europejskich w zakresie ochrony środowiska

•Niwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego

•Niwelowanie niedoborów jakościowych systemu wodociągowego

 

Projekt obejmuje swoim działaniem:

 

 

Rozbudowę systemu kanalizacji:

  • W Starachowicach(16 km sieci kanalizacyjnej dla  1,6 tys. mieszkańców )
  • W gminie Wąchock(13 km sieci kanalizacyjnej dla  2,3 tys. mieszkańców )
  • W gminie Mirzec (95 km sieci kanalizacyjnej dla 6,8 tys. mieszkańców)

 

 

Niwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu  ściekowego:

•Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
o przepustowości hydraulicznej- 1000 m3/h
o możliwości przyjęcia ładunku zanieczyszczeń- 90 000-95 000 RLM

•Poprawa efektu redukcji zanieczyszczeń biogennych

•Zwiększenie zużycia energii odnawialnej

 

Niwelowanie niedoborów jakościowych systemu wodociągowego:

•Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody „Trębowiec” wraz z ujęciami wody

•Modernizacja pompowni „Majówka”

•Poprawa jakości wody pitnej

•Poprawa bezpieczeństwa zasilania w wodę dla miasta Starachowice

 

Społeczne korzyści projektu:

•Ożywienie lokalnego rynku budowlanego

•Podwaliny pod przyszły rozwój aglomeracji starachowickiej

•Dostosowanie standardów życia mieszkańców do poziomu krajów europejskich

 

  • Zapisz się do newslettera