Inne sprawy- przewodnik klienta

USŁUGA E-FAKTURA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach wprowadza udogodnienia dla swoich klientów  i proponuje Państwu możliwość otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami.

Dotyczy to wszystkich Odbiorców usług z terenu gmin: Starachowice, Brody, Mirzec, Wąchock, Iłża, Pawłów i Suchedniów, którzy do tej pory otrzymywali faktury w formie papierowej bez względu na to, czy korzystają z systemu radiowego odczytu wodomierzy.

Korzyści:

1.Terminowość: faktura przychodzi zawsze na czas bez obawy o ryzyko niedostarczenia, które występuje przy wysyłce drogą pocztową.

2.Bezpieczeństwo: nie trafi w niepowołane ręce.

3.Ekologia: brak faktur papierowych a więc mniej ściętych drzew.

4.Wygoda przechowywania: nie zajmuje miejsca, w przeciwieństwie do faktur papierowych przepełniających skrzynki pocztowe a następnie gromadzonych w segregatorach.

5.Dodatkowo - korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Prosimy Państwa o wypełnianie i podpisanie formularzy na takie same dane ( nazwa, adres, nr nabywcy), które zawarte są na fakturze.

Poniżej formularze wraz z regulaminem. W przypadku zainteresowania usługą, prosimy o wypełnienie i podpisanie druku E-FAKTURA-ZGODA oraz osobisty zwrot lub odesłanie na adres przedsiębiorstwa lub skanem na adres poczta@pwik.starachowice.pl

Z usługi  E-FAKTURA skorzystacie Państwo od następnego okresu rozliczeniowego, uprzednio otrzymując sms z informacją  o aktywowaniu usługi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  w godz. 6:30 do 14:30, w czwartki od 8:00 do 16:00 w Biurze Obsługi Klienta ul. Iglasta 5 w Starachowicach lub telefonicznie 41 275-03-57 lub 41 275-03-67.

 

 

MONTAŻ PODLICZNIKA DO ROZLICZANIA WODY NA CELE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po zapoznaniu się z zasadami instalowania wodomierza do rozliczania wody na cele działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1

Warunki techniczne wydane mogą być wyłącznie po wizji w terenie przedstawiciela Przedsiębiorstwa.
 
Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego zgodnie z warunkami technicznymi należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1 lub telefonicznie 41 275 03 68, 41 275 03 23 w celu dokonania odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza.


Koszty zakupu, montażu i eksploatacji (min. okresowa wymiana co 5 lat) ponosi Odbiorca usług.
 
Należności za wodę bezpowrotnie zużytą i do celów działalności gospodarczej są regulowane na podstawie  aneksu do umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków które uwzględniają ilość zużytej do tych celów wody oraz opłatę abonamentową. Dział Sprzedaży
i Obsługi Klienta informuje pisemnie odbiorcę usług przed zbliżającym się terminem legalizacji wodomierza-podlicznika o konieczności jego wymiany na koszt osoby zainteresowanej.

ZAŁOŻENIE WODOMIERZA OGRODOWEGO

 

Po zapoznaniu się z zasadami instalowania wodomierza ogrodowego należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1

Warunki techniczne wydane mogą być wyłącznie po wizji w terenie przedstawiciela Przedsiębiorstwa.
 
Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego zgodnie z warunkami technicznymi należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1 lub telefonicznie 41 275 03 68, 41 275 03 23 w celu dokonania odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza.


Koszty zakupu, montażu i eksploatacji (min. okresowa wymiana co 5 lat) ponosi Odbiorca usług.
 
Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie regulowana na podstawie sporządzonego przez Dział sprzedaży i Obsługi Klienta aneksu do umowy o dostarczanie wody oraz odrębnej Faktury, uwzględniającej wartość zużytej wody oraz opłatę abonamentową.
Dział sprzedaży i Obsługi Klienta będzie informował Odbiorcę usług o terminie wymiany legalizacyjnej wodomierza ogrodowego.

 

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza ogrodowego zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych
z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

 

 

WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA


Informacje o uszkodzonych wodomierzach przyjmowane są:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1
  • telefonicznie w Wydziale Sieci Wod.-Kan. 41 275 03 48, 41 275 03 49
  • wysłane faksem na numer 41 275 03 36 

 

ZMIANA LOKALIZACJI WODOMIERZA

 
W celu zmiany lokalizacji wodomierza głównego należy wystąpić w formie pisemnej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o wydanie warunków technicznych. Pisma należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1.

ROZDZIAŁ OPOMIAROWANIA WODY W BUDYNKU


Rozdział instalacji wodociągowej budynku w celu niezależnego rozliczania dostawy wody dla poszczególnych jego lokali realizowany może być wyłącznie w przypadku istnienia wodomierza głównego budynku i możliwości zamontowania dodatkowych wodomierzy głównych obok istniejącego. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków na rozdział opomiarowania wody w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości o wyrażenie zgody na rozdział opomiarowania wyodrębnionych lokali. Rozdział opomiarowania wody odbywa się na koszt Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW I REKLAMACJI

 
Wnioski i reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach. Reklamacje przyjmuje się w formie pisemnej i rejestrowane są w Rejestrze korespondencji według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulaminem świadczonych usług). Odpowiedzi udzielane są w terminie 14 dni od daty rejestracji, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni.

Wnioski, reklamacje i skargi w formie telefonicznej i osobiście przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.
 
Informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy lub osobą przez nie upoważnionym.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
LUB
WYSYŁAĆ NA ADRES SPÓŁKI: 27-200 STARACHOWICE, UL. IGLASTA 5

 

 

 

 

ZGŁASZANIE STANÓW WODOMIERZY

 
Stany wodomierzy przyjmuje w częstotliwości odczytu ustalonej w taryfach Biuro Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 3 od poniedziałku do środy i w piątki od godziny 6.30 do 14.30, w czwartki od godziny 8.00 do 16.00, kontakt telefoniczny 41 275 03 57, 41 275 03 67

 

  • Zapisz się do newslettera