Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja części osadowo biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach - powtórzenie

Zamieszczono dnia 2017.12.13
Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytanie 15
Odpowiedzi na pytanie 14
Sprostowanie/zmiana ogłoszenia o zamówieniu opulkikowane w Dzienniku Urzędowym UE
Przedmiary robót wersja edytowalna - 2
Odpowiedzi na pytania 11-13
Zmiana SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Sprostowanie/zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytanie 10
Odpowiedzi na pytania 1-9
Ogłoszenie no zamówieniu obublikowane w Dzienniku Urzędowym UE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TABLICA OGŁOSZEŃ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
CZĘŚĆ I SIWZ I- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
CZĘŚĆ II SIWZ - WZÓR UMOWY
Załącznik Nr 1 formularz oferty.
Załącznik Nr 2 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 3 wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik Nr 4 wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia
Załącznik nr 5 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik nr 6 oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków
Załącznik nr 7 do SIWZ - JEDZ
CZĘŚĆ III SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ STWIOR
STWiOR cz. 1
STWiOR cz. 2
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 1
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 2
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 3
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 4
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 5
Dokumentacja pierwotna (2015) cz. 6
Aneksy do dokumentacji pierwotnej
Decyzje i pozwolenia
CZĘŚĆ IIIb SIWZ - WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I STWIORB
Przedmiary robót wersja edytowalna
Cennik usług laboratoryjnych
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oczyszczalni ścieków
Protokół ustalań w spr. zagrożenia wybuchem obiektów osf
Rysunek do pkt 25 cz IIIb
  • Zapisz się do newslettera