Przyłączanie do sieci wod.-kan.

Jak zaopatrzyć budynek mieszkalny w wodę i odprowadzić z niego ścieki?


UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

 W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. należy złożyć pisemny wniosek (dostępny poniżej) w Biurze Obsługi Klienta (Stanowisko Nr 1).
Termin wydania warunków wynosi:

  • 21 dni od daty rejestracji wniosku, dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
  • 45 dni od daty rejestracji wniosku, pozostałe przypadki.

Do wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci wod. –kan. należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
 
WYKONANIE PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.
 

Wykonanie przyłącza/y do posesji realizowane są na koszt i staraniem właściciela posesji.

Na podstawie sporządzonego planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3)), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Odpłatne wykonanie bezpośredniego włączenia do sieci wod.-kan. należy zlecić wg uznania Inwestora:

  • Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach,
  • innemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie kwalifikacji w tym zakresie.

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, pracownik PWiK montuje wodomierz i dokonuje jego plombowania ( w przypadku, gdy istnieją możliwości jego zabudowy na nieruchomości przyszłego odbiorcy) lub zabezpiecza możliwość poboru wody w sposób nieopomiarowany dokonując jednocześnie odbioru częściowego.

Warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru jest wykonanie przyłącza/y zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, możliwością stwierdzenia stanu technicznego i faktycznego przebiegu przyłącza/y.

Zasypanie przyłącza jest możliwe dopiero po uzyskaniu zgody pracownika PWiK dokonującego odbioru technicznego.

Przy podpisywaniu protokołu odbioru technicznego Inwestor zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, że przyłącze wody i/lub kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Starachowicach spółka z o. o. , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa.

Protokół odbioru przyłącza jest postawą podpisania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 

Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanału sanitarnego może być wykonane pod nadzorem pracownika Działu Technicznego i Przygotowania Produkcji PWiK Starachowice lub przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na pisemny wniosek - zlecenie.

 

Termin odbioru technicznego wykonanego przyłącza/y należy uzgodnić co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym jego dokonaniem. W dniu ustalania terminu odbioru dostarczyć mapę na podstawie której zostanie on dokonany.

 

Do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków niezbędne jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłączenia (inwentaryzacja powykonawcza).

 

 


 

  • Zapisz się do newslettera