Biuro Obsługi Klienta

ROZDZIAŁ OPOMIAROWANIA WODY W BUDYNKU


Rozdział instalacji wodociągowej budynku w celu niezależnego rozliczania dostawy wody dla poszczególnych jego lokali realizowany może być wyłącznie w przypadku istnienia wodomierza głównego budynku i możliwości zamontowania dodatkowych wodomierzy głównych obok istniejącego. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków na rozdział opomiarowania wody w Biurze Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 1.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości o wyrażenie zgody na rozdział opomiarowania wyodrębnionych lokali. Rozdział opomiarowania wody odbywa się na koszt Wnioskodawcy zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW I REKLAMACJI

 
Wnioski i reklamacje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach. Reklamacje przyjmuje się w formie pisemnej i rejestrowane są w Rejestrze korespondencji według kolejności ich wpływu. Rozpatrywane są według obowiązujących przepisów prawa (kodeks cywilny, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, regulaminem świadczonych usług). Odpowiedzi udzielane są w terminie 14 dni od daty rejestracji, przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń czas wydłuża się do 30 dni.

Wnioski, reklamacje i skargi w formie telefonicznej i osobiście przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki.
 
Informacje odnośnie rozliczeń i wielkości zużyć wody są przekazywane wyłącznie osobom będącym stroną umowy lub osobą przez nie upoważnionym.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
LUB
WYSYŁAĆ NA ADRES SPÓŁKI: 27-200 STARACHOWICE, UL. IGLASTA 5

 

 

 

 

ZGŁASZANIE STANÓW WODOMIERZY

 
Stany wodomierzy przyjmuje w częstotliwości odczytu ustalonej w taryfach Biuro Obsługi Klienta przy Stanowisku Nr 3 od poniedziałku do środy i w piątki od godziny 6.30 do 14.30, w czwartki od godziny 8.00 do 16.00, kontakt telefoniczny 41 275 03 57, 41 275 03 67

 

  • Zapisz się do newslettera